ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
برنامه زمان بندی پوستر ها

به اطلاع نویسندگان محترم می رساند کلیه پوسترها می بایست از ساعت 10:30 صبح در سالن پوستر همایش نصب گردند.

ردیف

نام و نام خانوادگی ارائه دهندگان (پوستر)

موضوع مقاله

موضوع

کد موضوع

1

پدرام اسعدی،عزت صفاری،زهرانصر

ارزیابی قابلیت داده‌های ماهواره‌ای QuickBird در تفکیک نواحی نفتی در میدان نفتی مارون ( استان خوزستان)

اکتشاف

1

2

میثم حسن نژاد‍،مصیب کمری، شاهین پرچه خواری

بررسی کلیات، پراکندگی و چالش های مخازن نامتعارف شیل گازی

اکتشاف

1

3

مهراب رشیدی

سیستم هیدروکربوری در حوضه رسوبی ایران مرکزی : اکتشافات قدیمی ومعرفی سیستم هیدروکربوری جدید

اکتشاف

1

4

امینه لطفی یار- علی چهرآزی-نادر ثابتی

مروری بر ارزیابی شیل های گازی به عنوان منابع نامتعارف هیدروکربنی

اکتشاف

1

5

قاسم عقلی، بهمن سلیمانی، هاشم فردین، ایمان زحمتکش

استفاده از ابزار تصویرگر EMI در تحلیل ساختاری و شکستگی های مخزن آسماری به عنوان یک ابزار جدید

ساختمانی

10

6

علی رضا رحیمی، مجید نبی بیدهندی، مهران عزیززاده، فرهاد خوشبخت، محسن عزتی

استفاده از روش های هوشمند جهت خوشه بندی شکستگی ها در یکی از مخازن شکافدار کربناته جنوب غرب ایران

ساختمانی

10

7

علی رضا رحیمی، مجید نب

بررسی شکستگی های طبیعی و پدیده های ساختمانی در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران

ساختمانی

10

8

بهمن سلیمانی، مریم یارم طاقلو سهرابی، محمد گوهری، فاطمه معتمدی4

بررسی نقش شکستگی ها در میزان هرزروی سیال حفاری مخزن آسماری میدان نفتی بی بی حکیمه

ساختمانی

10

9

معصومه وطن دوست- علی فرضی ژور صائین- اسماعیل سالاروند

تعیین الگوی شکستگی های زیر سطحی در مخزن آسماری میدان آغاجاری

ساختمانی

10

10

احسان کوثری؛ عباس بحرودی؛ علی چهرازی؛ مرتضی طالبیان

تحلیل خاستگاه شکستگی ها در مخازن شکافدار و بررسی نقش آنها در کیفیت مخزنی

ساختمانی

10

11

مریم احمدی، بهزاد تخم چی، محمد کنشلو، سید مهدی مظهری، محمد محمدنیا

شناسایی زون های شکسته با استفاده از الگوریتم جستجوی بازگشتی مبتنی بر نگارهای پتروفیزیکی در مخزن بنگستان

ساختمانی

10

12

مصطفی مردی- قدرت اله صادقی

مدلسازی شکستگی ها و تاثیر آنها بر کیفیت مخزن آسماری میدان نفتی منصوری

ساختمانی

10

13

هانی اسدی، سیدسعیدالرضا اسلامی، عباس چرچی، اسماعیل سالاروند

تحلیل نقش گسلش بر جایگیری هیدروکربور در پنج مخزن نفتی جنوب غرب زاگرس

ساختمانی

10

14

محمود سیف الهی، دکتر بهزاد تخم چی، دکتر علی سلیمانی، دکتر علیرضا احمدی فرد

شناسایی هوشمند شکستگی های طبیعی باز در چاه های کربناته با استفاده از چاه نمودارهای تصویری

ساختمانی

10

15

محمدرضافتح آبادی- روح الله خانی- محمد آبدیده

مطالعه شکستگیهای سازند آسماری در میدان بی بی حکیمه توسط نمودارهای تصویری

ساختمانی

10

16

عبداله چوگل ، بهمن سلیمانی،قاسم عقلی ،سید ابوذر محسنی پور

تشخیص زون های شکسته و تراوا با استفاده از نمودارهای پتروفیزیکی و مقایسه آن با نمودار تصویرگر

ساختمانی / پتروفیزیک

10

17

محمد مهدی اجتهادی، مهناز گرمابی، محمد رضا رخیان

استفاده از مگنتیت در سنتز نانو سیال فروفلوید و بررسی آزمایشگاهی اثر آن در پاکسازی آلودگی نفتی

زیست محیطی

12

18

مسعود کریم نژاد -حسین جلالی فر- مصیب کمری

مطالعه مقایسه ای دو حوضه رسوبی ایران با استفاده از آنالیز غربالگری به منظور دفع زیرزمینی دی اکسیدکربن

زیست محیطی

12

19

سارا کریمی - زهرا اسلام زاده

شناسایی گونه ی گیاهی مناسب جهت گیاه پالایی عنصر نیکل موجود در کنده ها ی حفاری آغشته به مواد نفتی

زیست محیطی

12

20

مهدی یار صاحبدل، علی ارومیه ای، شهرام تقوی پور، اسماعیل ملک زاده

مقایسه سرعت صوت ابزارهای چاه پیمایی با آزمونهای آزمایشگاهی بر روی نمونه های مغزه سازند آسماری

پتروفیزیک

3

21

مریم اتحادی- بیژن جعفر بابایی

ارزیابی خواص پتروفیزیکی مخزن در میدان گازی کیش

پتروفیزیک

3

22

گلناز جوزانی کهن،غلامحسین نوروزی باغکمه، حامد اوجانی، فریدون سحابی

تخمین پتروفیزیکی حجم رس زیربخش‌های D1 و C2 سازند شوریجه در یکی از میادین حوضه رسوبی شرق کپه‌داغ

پتروفیزیک

3

23

رضا طاهردنگ کو محمد آبدیده هادی همیالی

ارزیابی پتروفیزیکی ماسه سنگ های شیلی با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی(جنوب غربی ایران)

پتروفیزیک

3

24

طیبه کیانی

اهمیت الگوهای سه بعدی زمین شناسی در توسعه اکتشافات میادین نفت و گاز (مورد مطالعه: ایجاد یک الگوی سه بعدی زمین شناسی)

مخزن

4

25

مسلم خداویسی،  مجتبی کاویانپور

تعیین واحد های جریانی سازند آسماری بر اساس روش های نشانگر زون جریانی و نمودار تصحیح شده لورنز در میدان منصوری

مخزن

4

26

ولی مهدی پور - خدیجه هاشمیان

تاثیر عدم قطیعت وجود گسل بر حجم مخزن ایلام در یکی از میادین فروافتادگی دزفول

مخزن

4

27

اصغر قبادی دیزجیکان - زینب عالیشوندی - علی زنگنه

بررسی روند تغییرات کییفیت مخزنی بخش بالایی سازند دالان در میدان کیش

مخزن

4

28

مجید خانجانی، حمیده نوروزپور، سید رضا موسوی حرمی،حسین رحیم پور بناب، محمدرضا کمالی

انواع سنگ مخزن سازند سروک در جنوب شرقی خلیج فارس

مخزن

4

29

حسین شیخ زاده، الهام حبیبی اصل، کیارش قنواتی

ارزیابی عوامل زمین شناسی کنترل کننده کیفیت مخزنی سازندهای ایلام و سروک میدان نفتی مارون، جنوب غرب ایران

مخزن

4

30

علی دشتی ابراهیم سفیداری محمد یزدانی مرصاد معینی

تعیین کیفیت مخزنی و اعتبارسنجی رخساره های لاگ تعیین شده در سازند ایلام میدان منصوری

مخزن

4

31

کتایون رشیدی، دکتر مهران عزیززاده، دکتر محمود الماسیان، مهندس کاظم سجاد شیرودی

مدل سازی سه بُعدی تخلخل مخزن غار در میدان نفتی هندیجان با استفاده از روش‌های قطعی و احتمالاتی

مخزن

4

32

صفورا هاشمی،بهمن سلیمانی و فرخ ناصری کریموند

زون بندی و بررسی خصوصیات سنگ شناسی بخش هفت سازند گچساران در میدان مارون

مخزن

4

33

اصغر قبادی دیزج یکان و زینب عالیشوندی

بررسی کیفیت مخزنی سازندهای کنگان و دالان در یکی از فازهای جدیداً توسعه یافته پارس جنوبی

مخزن

4

34

لاله محمودی کوهی ، حسن امیری بختیار ، فروغ پور مرادی

بررسی نقش لیتولوژی و فرایندهای دیاژنزی در کیفیت مخزنی سازند

مخزن

4

35

سید بهزاد میرزاده واقفی، علی کدخدایی و رحیم مهاری

مدلسازی احتمالی و تعیین خواص لیتولوژیکی و پتروفیزیکی مخزن نفتی بند کرخه

مخزن

4

36

روح الله خانی- محمدرضافتح آبادی- محمد آبدیده

تعیین بهترین زون تولیدی هیدروکربور با توجه به خصوصیات پتروفیزیکی میدان بی بی حکیمه

مخزن

4

37

بهمن سلیمانی، سیدابوذر محسنی پور، عبدالله چوگل

مقایسه نتایج الکتروفاسیس مخزن با روشهایSOM وMRGCدر یکی از میادین جنوب غرب ایران

مخزن / پتروفیزیک

4
ردیف

نام و نام خانوادگی ارائه دهندگان (پوستر)

موضوع مقاله

موضوع

کد موضوع

38

کبری تیموری، غلامرضا میراب شبستری، احمد رضا خزاعی، علی رحمانی

مطالعه مخزن آسماری در چاه شماره 4 میدان پارسی براساس داده های پتروفیزیکی و پتروگرافی

مخزن / رسوب

4

39

فروغ پورمرادی، حسن امیری بختیار، محمدرضا طاهری

چینه نگاری سازند آسماری در میدان نفتی آغاجاری(جنوب شرقی اهواز)

چینه شناسی

5

40

علیرضا مکوندی

دیاژنز وتفسیر محیط رسوبی سازند های آسماری و جهرم در میادین نفتی نرگسی و گلخاری

رسوب

5

41

سمیرا تربیه جو ، کارشناس ازشد زمین شناسی نفت، دانشجوی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس، دکتر مسیح افقه ، دانشی

بررسی و مطالعه میکروفاسیس ها و محیط رسوبی سازند های ایلام و سروک در میدان نفتی سروستان

رسوب

5

42

بهزاد سلطانی، حسین رحیم پور بناب، علی رحمانی، محمود جمیل پور

تعیین گونه های سنگی پتروفیزیکی و تأثیر فرایندهای دیاژنزی بر روی توزیع خواص پتروفیزیکی در میدان نفتی نفت سفید

رسوب - مخزن

5

43

سید مهدی آسیایی صحنه -محمد آبدیده

برآورد فشار گل حفاری با استفاده از معیارهای شکست موهر کولمب و موگی کولمب (مطالعه موردی : سازند آسماری میدان اهواز)

حفاری

6

44

مرتضی آزادپور - یعقوب محمدی

تعیین فشار منفذی در حین حفاری به کمک اطلاعات حفاری

حفاری

6

45

محمدرضا ذاکرزاده - قدرت¬الله صادقی

بررسی مجدد لایه های کلیدی پوش سنگ در ناحیه شمال فروافتادگی دزفول و مقایسه آن با رخنمون های سطحی ناحیه لرستان

پوش سنگ

7

46

محمودرضاچراغی، حسن امیری بختیار، رضا سامانی زادگان

ارزیابی پوش سنگ مخزن آسماری میدان نفتی لب سفید با استفاده از روش های پتروگرافی و پتروفیزیکی

پوش سنگ

7

47

سمیه محمدی، مرتضی رحمانی،محمد حسینیان، مهرداد سلیمانی

مقایسه ی مقاطع کوچ گوسی با مدل های سرعت متفاوت

ژئوفیزیک

8

48

مرتضی حاج ابراهیمی،فوق لیسانس ژئوفیزیک لرزهشناسی دانشگاه تحصیلات تکمیلی وصنعتی وفناوری های پیشرفته

تخمین فاکتور کیفیت ومدلسازی پیشرو داده های پروفیل لرزه‌ای قائم با روش تفاضل متناهی

ژئوفیزیک

8

49

وحید کهنسال، احمد رمضان زاده، حسین جلالی فر، محمد صدیق

تخمین سرعت موج برشی با استفاده از نگارهای چاه در یکی از میادین گازی ایران

ژئوفیزیک

8

50

سیدمجید مهدیان - حمیدرضا سیاهکوهی

ارزیابی کیفیت تضعیف نوفه تصادفی به کمک ابزار تجزیه مقدار تکین و حوزه فرکانس عددموج

ژئوفیزیک

8

51

حسین جمال، سید کیوان حسینی، سید رضا موسوی حرمی، رضا نوزعیم، علی ارزانی، حسین صادقی

تحلیل ساختاری افق های فوقانی یکی از مخازن نفتی جنوب غرب ایران با استفاده از داده های لرزه ای

ژئوفیزیک

8

52

Mohamad Heidarian, Seed Jafari, Farid Rafati

Estimating Shear Wave Velocity in One of the Iranian Fields

ژئوفیزیک

8

53

وحید کهنسال، کاظم قائدی

اندازه گیری فشار گسیختگی لوله جداری با استفاده روابط تجربی

‍ژئومکانیک

9

54

مجتبی حیدری تجره، عبدا... ملقب، حسین طالبی،

تعیین بزرگی و راستای تنش با ساخت مدل ژئومکانیکی در یکی از چاه های میادین نفتی جنوب ایران

ژئومکانیک

9

55

میثم فارسی مدان- محمدرضا مهدور- روح انگیز محمدیان

بررسی عملکرد و تعیین جهت تنش برجا در سازند مخزنی آسماری میدان نفتی مارون (براساس نتایج تفسیر نمودارهای تصویرگر)

ژئومکانیک

9

56

امین پورمحمدی، محمد آبدیده

پیش بینی مچالگی لوله جداری با استفاده از تحلیل ژئومکانیک در میدان مارون

ژئومکانیک

9

57

بهرام علیزاده، سید میثم حسینی نژاد ، حامد امیری و مسعود شایسته

بررسی پتانسیل نفت‌زایی سازند گورپی در میدان نفتی زیلایی

ژئوشیمی

2

58

علیرضا مکوندی

ژئوشیمی رسوبی سازند های آسماری و جهرم در میادین نفتی نرگسی و گلخاری

ژئوشیمی

2

59

Masoud Karimnezhad, Mohamad Heidarian, Farid Rafati

Finding Constants of Bourgoyne and Young Rate of Penetration Model in Kangan Formation

ژئومکانیک

15

60

 حسن محسنی - مجید طولابی - بیژن یوسفی یگانه - سعید خدابخش

ارزیابی پتانسیل هیدروکربوری سازند امیران در جنوب غرب لرستان با استفاده از پیرولیز راک-ایوال

ژئوشیمی

2

61

هدی رضایی-فرنوش حاجی زاده- محمد حسین حیدری فرد-بهروز احمدی

ارزیابی و زون‌بندی سنگ منشأ از نظر میزان کل کربن آلیدر میدان کوپال

ژئوشیمی

2

62

محمدحسین حیدری فرد-نداجنت مکان-علی اپرا-هاشم صراف دخت

مقایسه ژئوشیمیایی نفت چشمه های مجاور لالی با نفت مخزن لالی

ژئوشیمی

2

63

بهرام علیزاده، مهین مقصودی

مقایسه ژئوشیمیایی سازند کژدمی در چهار میدان نفتی دشت آبادان توسط کروماتوگرافی گازی

ژئوشیمی

2

64

احمد رضا ربانی، محمد حسین صابری، مهدی خالقی، قنبر حسن زاده

بررسی احتمال منشاء کراکینگ نفتی مخازن گازی گروه دهرم جنوب ایران

ژئوشیمی

2

65

محمد جهانی سعیده سنماری - آمنه کریمی

ارزیابی ژئوشیمیایی سازند کژدمی در چاه رگ سفید با استفاده از روش پیرولیز راک اول 6

ژئوشیمی

2

66

محمود معماریانی-سیده زهرا حسینی عسگرابادی

ارزیابی جامع ژئوشیمیایی نفت های مخازن سروک (بالایی) و داریان

ژئوشیمی

2

67

پرویز گنجی مفرد، افشین شهام، آرین ولایتی

ارزیابی پتانسیل تولید هیدروکربن و مقایسه ژئوشیمیایی اشکوب های کنکین و کاراگانین در منطقه هشتپر طوالش

ژئوشیمی

2

68

بهرام علیزاده، حسن ولی نسب، علی کدخدائی، مهدی کبرائی

مقایسه داده های پتروفیزیکی با ژئوشیمیایی در تعیین شاخص بلوغ و کل کربن آلی

ژئوشیمی

2

69

فرید تژه- رحیم باقری تیرتاشی

ارزیابی ژئوشیمیایی چشمه های نفتی تراوش یافته در ساختمان کوهدشت ناحیه لرستان

ژئوشیمی

2

70

احمد احمدی خلجی ، نسرین والی زاده

بررسی ژئوشیمیایی قیرهای طبیعی منطقه سپید دشت استان لرستان

ژئوشیمی

2

71

نسرین فلاح نژاد، علی شکاری فرد، منوچهر دریابنده

ارزیابی ژئوشیمیایی و توان هیدروکربن زایی رخساره های آلی پالئوزوئیک (سازند شیشتو) در حوضه طبس، ایران مرکزی

ژئوشیمی

2

72

صدیقه جهانگیری،مصطفی چرم،ابراهیم رجب زاده قطرمی،محمدعلی محمدی

بررسی تأسیسات نفتی با استفاده از تصاویر ماهواره ای Multispectral(مطالعه موردی :میدان نفتی مارون 5)

سنجش از دور

11

73

فرهاد رضازاده، حسن امیر ی بختیار ، کبری میربیک سبزواری

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA


Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

اثبات موجودیت و تطابق چینه ای سازند ایلام در میدان گازی پارس جنوبی

‍بیواستراتیگرافی


74     ناهید قلی ، بهرام حبیب نیا، داریوش کیانی گلشویی Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA


ارزیابی شکستگی ها، با استفاده از روشهای مدرن ابزارهای الکتریکی

 در یکی از میادین نفتی

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA
پتروفیزیک  
         
تاریخ درج : شنبه 26 بهمن 1392
تعداد بازديد از اين صفحه : 4742
آخرين تاريخ بازديد :29 مرداد 1397  7:26
Copyright 2010 GSI Congress
حامیان
انتخاب وب سایت مورد نظر :